អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់
លេខសម្ងាត់